Quadre de ponderacions de les matèries de modalitat de Batxillerat - ACTUALITZADA!!

Vàlida fins l'any 2019